Platsen för graven

Gravplatsen är ett monument över en människas liv och hemmahörande. Det är en plats att besöka och vårda. För många är det naturliga valet att begravas på sin hemorts kyrkogård. Det finns emellertid en hel del alternativ. Man har rätt att begravas på vilken kyrkogård som helst i landet, man kan transportera både urna och kista till det land där man föddes för att gravsättas där, man kan sprida sin aska över vågorna i havet eller i en älskad glänta på den egna marken. Kanske vill man obemärkt spridas ut under en tuva i kyrkogårdens anonyma minneslund. Vi har bild- och informationsmaterial och vägleder er genom valet och villkor för olika gravplatser för samtliga församlingar och kyrkogårdar i landet.

Ny gravsten eller förnyelse av en befintlig

Att resa en särskild sten till minne av en avliden anhörig är en tradition sen långt innan Sverige kristnades. Kanske finns det redan en gravplats, en familjegrav där den avlidne har sin givna plats. Den befintliga gravstenen kompletteras då med den avlidnes namn och ev. andra justeringar. En upprustning av de befintliga namnen på gravstenen rekommenderas ofta, så all text blir i samma skick. En stående gravstens säkerhet och stabilitet i marken kontrolleras också alltid.

Gravstenar finns i en mängd olika utföranden och varianter. Storlek, material och utförande bestäms i viss utsträckning av regler som kyrkogårdsförvaltningen har utarbetat för att främja helhetsupplevelsen av den aktuella kyrkogården.

Kyrkogårdarnas vanligaste gravplatsalternativ:

Kistgravplats och urngravplats, innebär att man har en egen plats där kistan eller urnan sätts ned och en sten reses eller lägges, en gravrättsinnehavare utses som har ansvar för att gravplatsen med ev. plantering hålls i ordning. Flera urnor och ett visst antal platser för kistor hör till gravplatsen. Mot ersättning sköter kyrkogårdspersonalen gravplatsen i varierande omfattning. Gravfriden och gravrätt gäller här i 25 år med möjlig förlängning.

Minneslunden. Askan efter den avlidne sprids ut i ett särskilt iordningsställt område, en lund, utan en specifik markering för graven. Istället finns det en gemensam minnesplats för ljus och blommor. All övrig skötsel sköter kyrkogårdspersonalen. Anhöriga får ej närvara vid spridning av askan, utan meddelas brevledes när det hela är utfört.

Askgravlundar. Det tredje alternativet är askgravlund. Här gravsätts bara urnor eller aska. I askgravlundar kan gravplatsen vara utmärkt med en enskild mindre gravsten eller kan den avlidne vara anonymt gravsatt inom området som istället har ett gemensamt monument som bär alla gravsattas namn samt födelse- och dödsdatum. I askgravlundarna har man inte gravrätt utan dispositionsrätt i 25 år. I Jämshögs församling har de äldre askgravlundarna fyllts upp och under år 2017 invigdes en ny variant av askgravlund och en ny sk. askgravplats. I Kyrkhults församling finns finns två olika typer av askgravlundar.

Askgravlund LC, Jämshögs kyrkogård.Här har man inte en egen gravsten utan en namnplatta i granit på en större stenstod som delas med andra. En gemensam utsmyckningsplats finns för snittblommor och ljus. Församlingen meddelar de anhöriga när askan är nedsatt. Askan grävs ned utan urna eller med hölje i lättförgängligt material. Pris för namnplatta inklusive skötsel 3600 kr.

Askgravplats LC i Jämshögs kyrkogård. Här har man en namnplatta i granit på en egen mindre liggande gravsten i en upphöjd singelbädd. Gravplatserna ligger bredvid varandra i en dubbel rundel med en perennrabatt mellan. En särskild plats för utsmyckning i en vas finns, i övrigt sköter församlingen planteringar och skötsel. Församlingen kontaktar anhöriga och bokar in tid för urnsättning när urnan kommit tillbaka. Pris namnplatta och skötsel i 25 år 11 500 kr. Om en ny urnsättning ska ske i samma grav debiteras 3600 kr för en ny namnplatta och priset för det nya skötselåtagandet reduceras med kostnaden för det antal år som finns kvar av det första skötselåtagandet.

Se bilder från Jämshögs kyrkogård

Se bilder från Kyrkhults kyrkogård

Läs mer om ”Avgifter och regler för skötsel och underhåll av gravplats i Jämshög