Efter begravningen

Efter begravningsceremonin rundas vår kontakt av. Vi på Begravningsbyrån är tacksamma för att ni gett oss ert förtroende i en svår och ofta omtumlande situation. Vi hoppas vi har kunnat bidra lite i att underlätta i det praktiska kring begravningsarrangemanget.

Det är dock viktiga och i en del fall komplicerade steg kvar att ta för att kunna upplösa de formella frågorna och finna vila i sin egen privata och personliga sorgeprocess. Vi vill ge en uppfattning om vad som följer efter begravningsakten.

 

Se till den avlidnes hem

 

Om den avlidne bodde ensam i sitt hem måste man se till det.
Olika abonnemang, avtal och medlemskap måste sägas upp.

Tänk på:
– viktiga dokument som kan ligga undanstoppade särskilt testamente
– att inte betala räkningar. Kontakta istället fordringsägare och tala om att boutredning pågår
– husdjur, kylskåp, sopor och krukväxter
– undersök om försäkringar som utfaller vid dödsfall finns
– sänka värmen
– förebygga inbrott t.ex. tidsinställd belysning
– ev tillhörigheter på sjukhus, återlämna hjälpmedel och larm
– lämna vapen till polisen, lämna överbliven medicin till apoteket
– makulera ID-kort, pass och körkort
– samla in reservnycklar
– se till att bil är rätt parkerad
– ändra gravrättsinnehavare till gravar den avlidne skött om.

När hemmet ska röjas ut och städas finns det företag som specialiserat sig på detta. Blekinge varuförmedling i Asarum utför denna typ av service. I Olofströms kommun kan man kontakta Antikhuset i Olofström eller Förmedlingscentralen i Kyrkhult. De lokala hjälporganisationerna Röda korset Kupan och Litauenhjälpen tar tacksamt emot begagnade föremål och kläder. Kommunens återbruket hämtar möbler och tar emot de flesta i ett hem förekommande begagnade föremål. Ett lokalt företag i Olofström som utför flyttstädning är PO Service. Bleking Lås & larmteknink är ett företag placerat i Karlshamn som även utför låssmedstjänster i Olofström med omnejd.


Bouppteckning eller alternativ dödsboanmälan

 

När någon avlidit uppstår ett s.k. dödsbo och som nära anhörig blir man dödsbodelägare i detta vilket innebär både rättigheter och skyldigheter. Att avveckla dödsboet genomförs i tre steg, i det som kallas boutredning, bouppteckning och arvskifte. Om dödsboet är litet, utan fast egendom och knappa medel som enbart täcker begravningskostnaderna kan man istället ansöka om att få göra en kostnadsfri dödsboanmälan som utförs av en handläggare på socialtjänsten i hemkommunen. Kontakta socialtjänsten för att få råd och information om hur man ska gå tillväga. Socialtjänsten i Olofströms kommun har telefonnummer: 0454-93210 och växeln har kontorstid 8.00-12.00, 13.00-16.00 mån-fre. Lagen som ligger till grund här är i första hand Ärvdabalk (1958:637). Läs direkt i lagtexten, klicka här (Se särskilt kap18 tom 23).

I det följande vill vi förklara de grundläggande juridiska begreppen och ge en föreställning om hur det går till i detta sista praktiska skede vid nära anhörigs bortgång.

Boutredning: Boutredning är kartläggningen och undersökningen av den avlidnes tillgångar och skulder. Om dödsboet är stort, komplicerat och enheter ska värderas och säljas är detta en svår process att göra på egen hand. Att anlita en jurist eller en särskild boutredningsman genom tingsrätten som hjälp kan bli nödvändigt för att känna sig helt betryggad. En dödsbodelägare kan själv ansöka om att bli boutredningsman – han har dock aldrig rätt att sälja fast egendom. Det kan även finnas ett testamente där den avlidne utsett en testamentsexekutor som förvaltar och skiftar dödsboet. En testamentsexekutor har även rätt att sälja fast egendom. Om man som dödsbodelägare har svårt att komma överens om hur tillgångar ska värderas eller fördelas kan man genom tingsrätten anlita en skiftesman.


Jordfästning eller kremation

 

Att tänka på när man väljer: Den avlidnes önskan ligger till grund för valet av begravningsskick. Jordfästningen eller kistbegravningen har under århundraden varit den svenska kulturens enda begravningsform. Idag är Sverige mångkulturellt och religionsfritt. Kremation som begravningsskick har bedrivits i organiserad form i Sverige sedan tidigt 1900-tal men i andra kulturer i tusentals år. En tredje form av begravningsskick så kallad ekologisk frystorkning har under början av 2000-talet diskuterats men pga. begränsningar i lagen är det inte sannolikt att den tas i bruk inom överskådlig framtid. Under det senaste decenniet har kremation kommit att bli det övervägande valet. Närmare 65% kremeras i Olofströms kommun och liknande gäller för landet i helhet. Om den avlidne inte lämnat någon särskild önskan och det är okänt vad denne hade valt så är det en fråga för de anhöriga. Det kan kännas självklart eller väldigt svårt att ta ett sådant beslut. Vi gör vårt bästa för att svara på alla frågor och reda ut alla osäkerheter kring de olika aspekterna av de två begravningsskicken. Det är inte bråttom. Det finns utrymme att känna efter och låta allt falla på plats utifrån de personliga och känslomässiga förutsättningarna hos de anhöriga. Detta är en del av sorgeprocessen.

Hur ser det ut i praktiken? Oavsett om det blir en kistbegravning eller en kremation vilar den avlidne i kistan under själva begravningsakten och de anhöriga och andra närvarande får ta avsked framme vid kistan. Akten avslutas antingen inne i kyrkan och kistan bärs ut till gravplatsen på kyrkogården av kyrkogårdspersonalen eller transporteras den i vår bil till krematoriet i Karlshamn. Man kan också avsluta akten ute vid gravplatsen på kyrkogården. Då går man i procession till gravplatsen och kan själv vara med och bära kistan eller anlitar vi särskilda bärare till detta uppdrag. Efter kremering kommer askan tillbaka i den urna man valt för att urnsättas på kyrkogården vid den gravplats man valt. Ett lättare alternativ kan vara en så kallad akt på urna, då kremationen redan är utförd.

Urnsättningen sker efter begravningsakten: Urnsättningens tidpunkt avtalas mellan de anhöriga och kyrkogårdspersonalen, prästen kan också vara med. Urnsättning sker hela året så länge det är frostfritt i jorden. Normalt är tiderna för urnsättning i Jämshögs församling onsdag, torsdag och fredag kl. 14.30 och 15.00 och i Kyrkhults församling är det fredagar kl. 14.30 och 15.00 samt ytterligare möjligheter enligt överenskommelse. Under tiden mellan kremeringen och urnsättningen finns urnan med stoftet i krematoriets förvar. Vi kan om det så önskas och i mån av utrymme ta hem den till våra kylrum i Jämshög och Kyrkhult i avvaktan på urnsättningen.